ETNOMUZYKOLOGIA POLSKA to pierwszy w Polsce periodyk poświęcony w pełni muzyce tradycyjnej w szerokim spektrum jej uwarunkowań i kontekstów. Ukazuje się od 2016 roku jako rocznik. Autorzy publikujący teksty w czasopiśmie reprezentują środowisko badaczy z różnych ośrodków naukowych i uniwersyteckich. Szczególny udział mają w nim młodzi etnomuzykolodzy, którzy – oprócz działalności naukowo-badawczej i dokumentacyjnej – zajmują się animowaniem i pielęgnowaniem lokalnych tradycji muzycznych, jak również aktywnie uczestniczą w życiu muzycznym – są członkami zespołów wykonujących muzykę tradycyjną i folkową z różnych regionów świata. Grupę odbiorców czasopisma zdefiniowano dosyć szeroko. Mimo że powstaje ono przede wszystkim z myślą o środowisku muzycznym, to kierowane jest również do przedstawicieli innych dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych, którzy zwracają swoje zainteresowania badawcze w stronę muzyki tradycyjnej. Teksty zawarte w periodyku odzwierciedlają sfery zainteresowań oraz obecne dziś w dyscyplinie etnomuzykologicznej tendencje badawcze.

ISSN 2657-4438 (International Standard Serial Number)

 

Redakcja

dr hab. Tomasz Nowak | Instytut Muzykologii UW

dr Weronika Grozdew-Kołacińska | Instytut Sztuki PAN

streszczenia w j. angielskim: dr hab. Piotr Dahlig, prof. UW | Instytut Muzykologii UW

dr Arleta Nawrocka-Wysocka | Instytut Sztuki PAN

mgr Ewelina Grygier | Instytut Sztuki PAN

mgr Barbara Śnieżek | Instytut Sztuki PAN

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek | Instytut Muzykologii UW

dr hab. Piotr Dahlig, prof. UW | Instytut Muzykologii UW

prof. dr hab. Ihor Macijewski | Rosyjska Akademia Nauk w St. Petersburgu

 

Recenzenci

dr hab. Piotr Dahlig, prof. UW | Instytut Muzykologii UW

dr hab. Zbigniew Przerembski | Instytut Muzykologii UW

dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Bożena Lewandowska | Instytut Muzykologii UJ

 

Wydawca

Stowarzyszenie Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne

Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne powstało z inicjatywy specjalizujących się w dziedzinie etnomuzykologii absolwentów Instytutu Muzykologii UW w roku 2011. Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym. Zajmujemy się szeroko rozumianą muzyką ludową oraz popularną w Polsce i poza jej granicami, a także muzyką dworską i religijną pozaeuropejskich kultur muzycznych. Misją Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego jest aktywne wspieranie rozwoju badań etnomuzykologicznych w Polsce oraz promocja dokonań naukowych etnomuzykologów. Stowarzyszenie realizuje swoją misję poprzez:

  • Umożliwianie osobom zainteresowanym badaniami etnomuzykologicznymi zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami etnomuzykologii na świecie.
  • Przygotowanie oraz prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji.
  • Wspieranie członków stowarzyszenia w prowadzonych badaniach i działalności etnomuzykologicznej.
  • Inicjowanie, tworzenie i wspieranie działalności grup studyjnych.

 

Licencje

Artykuły publikowane w czasopiśmie „Etnomuzykologia Polska” dostępne są na licencji Creative Commons Creative Commons Uznanie Autorstwa Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pozwala ona na rozpowszechnianie, kopiowanie, cytowanie zawartych treści pod warunkiem podania źródła i autora.

Prezentowane na niniejszej stronie artykuły autorzy mogą rozsyłać jako rodzaj „e-nadbitki”, umieszczać na stronach własnych, stronach macierzystych instytucji oraz w repozytoriach. Co więcej, materiały mogą być umieszczane na innych stronach, co zwiększa dostęp do nich i skutkuje poszerzeniem grona odbiorców artykułu, przekładającym się na lepsze jego wykorzystanie i wyższą cytowalność.