ETNOMUZYKOLOGIA POLSKA to pierwszy w Polsce periodyk poświęcony w pełni muzyce tradycyjnej w szerokim spektrum jej uwarunkowań i kontekstów. Ukazuje się od 2016 roku jako rocznik. Autorzy publikujący teksty w czasopiśmie reprezentują środowisko badaczy z różnych ośrodków naukowych i uniwersyteckich. Szczególny udział mają w nim młodzi etnomuzykolodzy, którzy – oprócz działalności naukowo-badawczej i dokumentacyjnej – zajmują się animowaniem i pielęgnowaniem lokalnych tradycji muzycznych, jak również aktywnie uczestniczą w życiu muzycznym – są członkami zespołów wykonujących muzykę tradycyjną i folkową z różnych regionów świata. Grupę odbiorców czasopisma zdefiniowano dosyć szeroko. Mimo że powstaje ono przede wszystkim z myślą o środowisku muzycznym, to kierowane jest również do przedstawicieli innych dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych, którzy zwracają swoje zainteresowania badawcze w stronę muzyki tradycyjnej. Teksty zawarte w periodyku odzwierciedlają sfery zainteresowań oraz obecne dziś w dyscyplinie etnomuzykologicznej tendencje badawcze.

Informujemy, że począwszy od 4. numeru artykuły będą przyjmowane po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji.

 

ISSN 2657-4438 (International Standard Serial Number)

 

Redakcja

dr Aleksandra Kleinrok | Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

dr Arleta Nawrocka-Wysocka | Instytut Sztuki PAN

mgr Teresa Nowak | Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

dr Łukasz Smoluch | Instytut Muzykologii UAM

dr Maria Szymańska-Ilnata | Muzeum Azji i Pacyfiku

mgr Monika Kurzeja – sekretarz | Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Piotr Dahlig | Instytut Muzykologii UW

prof. Katia Mikhailova | Institute of Folklore, Bulgarian Academy of Sciences

prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek | Instytut Muzykologii UW

 

Recenzenci

Recenzenci dobierani są w taki sposób, aby uniknąć potencjalnego konfliktu interesów z Autorem. Recenzentami mogą zostać członkowie Rady Naukowej, o ile tematyka tekstu znajduje się w zakresie ich specjalizacji.

dr. hab. Tomasz Baranowski | Instytut Muzykologii UW

dr hab. Mariusz Bartosiak, prof. UŁ | Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ

prof. dr hab. Piotr Dahlig | Instytut Muzykologii UW

dr hab. Ewa Dahlig-Turek, prof. ISPAN | Instytut Sztuki PAN

dr Gabriela Gacek | Katedra Muzykologii UO

dr Andrzej Gładysz | Instytut Nauk o Sztuce KUL

dr Mariusz Gradowski | Instytut Muzykologii UW

dr Weronika Grozdew-Kołacińska | Instytut Sztuki PAN

dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW | Instytut Muzykologii UW

dr Ewelina Grygier | Instytut Sztuki PAN

dr Jacek Jackowski | Instytut Sztuki PAN

dr Jakub Kasperski | Instytut Muzykologii UAM

dr hab. Irina Klymenko, prof. NMAU | Katedra Historii Muzyki Ukraińskiej i Folkloru Muzycznego

dr Bożena Lewandowska | Instytut Muzykologii UJ

dr Maria Małanicz-Przybylska | Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

prof. dr hab. Bożena Muszkalska | Instytut Muzykologii UAM

dr hab. Tomasz Nowak | Instytut Muzykologii UW

dr Przemysław Piłaciński

dr Mariusz Pucia | Katedra Muzykologii UO

prof. dr hab. Zbigniew Przerembski | Instytut Muzykologii UW

dr Hanna Raszewska-Kursa

dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL | Instytut Nauk o Sztuce KUL

dr hab. Sławomir Sikora | Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

dr Ewa Sławińska-Dahlig | Towarzystwo im. Fryderyka Chopina

dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS | Instytut Nauk o Kulturze UMCS

dr hab. Magdalena Szyndler, prof. UŚ | Instytut Sztuk Muzycznych UŚ

prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek | Instytut Muzykologii UW

 

Wydawca

Stowarzyszenie Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne

Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne powstało z inicjatywy specjalizujących się w dziedzinie etnomuzykologii absolwentów Instytutu Muzykologii UW w roku 2011. Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym. Zajmujemy się szeroko rozumianą muzyką ludową oraz popularną w Polsce i poza jej granicami, a także muzyką dworską i religijną pozaeuropejskich kultur muzycznych. Misją Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego jest aktywne wspieranie rozwoju badań etnomuzykologicznych w Polsce oraz promocja dokonań naukowych etnomuzykologów. Stowarzyszenie realizuje swoją misję poprzez:

  • Umożliwianie osobom zainteresowanym badaniami etnomuzykologicznymi zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami etnomuzykologii na świecie.
  • Przygotowanie oraz prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji.
  • Wspieranie członków stowarzyszenia w prowadzonych badaniach i działalności etnomuzykologicznej.
  • Inicjowanie, tworzenie i wspieranie działalności grup studyjnych.

 

Licencje

Artykuły publikowane w czasopiśmie „Etnomuzykologia Polska” dostępne są na licencji Creative Commons Creative Commons Uznanie Autorstwa Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pozwala ona na rozpowszechnianie, kopiowanie, cytowanie zawartych treści pod warunkiem podania źródła i autora.

Prezentowane na niniejszej stronie artykuły autorzy mogą rozsyłać jako rodzaj „e-nadbitki”, umieszczać na stronach własnych, stronach macierzystych instytucji oraz w repozytoriach. Co więcej, materiały mogą być umieszczane na innych stronach, co zwiększa dostęp do nich i skutkuje poszerzeniem grona odbiorców artykułu, przekładającym się na lepsze jego wykorzystanie i wyższą cytowalność.