Zasady obowiązujące redakcję czasopisma „Etnomuzykologia Polska” 

 1. Redakcja ocenia wartość naukową zgłaszanych artykułów, traktując wszystkich Autorów równo i unikając dyskryminacji.
 2. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby w procesie recenzowania tekstów zachować zasadę podwójnej anonimowości.
 3. Dbając o bezstronną i rzetelną ocenę tekstów, Redakcja wybiera Recenzentów, którzy:
  – nie pozostają z autorem/ami w konflikcie interesów,
  – nie są względem autora/ów z zależności służbowej,
  – są specjalistami w danej dziedzinie i posiadają co najmniej stopień doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy,
  – są uważani za bezstronnych i obiektywnych.
 1. W przypadku nieprzyjęcia tekstu do druku Redakcja nie może go w żaden sposób wykorzystać.
 2. Redakcja stara się przeciwdziałać nierzetelności autorskiej, redakcyjnej i recenzenckiej.
 3. W razie potrzeby Redakcja jest gotowa do publikacji przeprosin, sprostowań i wyjaśnień.

 

Zasady obowiązujące Autorów czasopisma „Etnomuzykologia Polska”

 1. Zgłoszenie tekstu do publikacji traktuje się jako jednoznaczne z oświadczeniem Autora, że jest to praca oryginalna, nienaruszająca praw osób trzecich, niepublikowana i niezgłoszona do druku w  innym wydawnictwie.
 2. Autor zobowiązuje się do podania nazwisk wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie zgłoszonego tekstu.
 3. Autor zobowiązuje się do podania informacji o źródłach finansowania i wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 4. Autor gwarantuje posiadanie praw do przekazanych wraz z artykułem materiałów ilustracyjnych lub wykorzystuje materiały  dostępne na licencji umożliwiającej ich publikację w czasopiśmie.
 5. W przypadku, gdy Autor odkryje naruszenie praw autorskich, zasad rzetelności naukowej lub zasad etycznych w tekście zgłoszonym do publikacji powinien niezwłocznie poinformować o tym Redakcję.
 6. Autor zobowiązuje się współpracować z Redakcją w procesie przygotowania artykułu do druku.

 

Zasady obowiązujące Recenzentów czasopisma „Etnomuzykologia Polska”

 1. Recenzent powinien niezwłocznie poinformować Redakcję o konflikcie interesów dotyczącym przesłanego mu tekstu lub innych powodach wycofania się z procesu recenzyjnego.
 2. Recenzent zobowiązany jest do rzetelnej i obiektywnej oceny powierzonego mu tekstu. Recenzja powinna być przygotowana według wzoru przekazanego przez Redakcję oraz zawierać jasno sformułowaną rekomendację przyjęcia do druku, skierowania do poprawy lub odrzucenia tekstu i uzasadnienie tej decyzji.
 3. Recenzent jest zobowiązany do przestrzegania zasad poufności w procesie recenzyjnym.
 4. Recenzent stara się wskazać miejsca w tekście, w których zauważa brak przypisów lub odniesień bibliograficznych. Zgłasza również podobieństwo tekstów lub ich fragmentów do prac już opublikowanych.
 5. Recenzent nie może wykorzystać recenzowanych tekstów do własnych celów.
 6. Recenzent zobowiązuje się przygotować recenzję w terminie ustalonym z Redakcją.

 

Proces recenzyjny

Artykuły nadesłane do czasopisma są wstępnie oceniane przez członków Rady Redakcyjnej. Oceniana jest zgodność z tematem numeru, do którego prowadzony jest nabór tekstów oraz spełnianie wymogów formalnych określonych w wytycznych dla Autorów opublikowanych na stronie Czasopisma. Po pozytywnej, wstępnej weryfikacji artykuły kierowane są do dwóch niezależnych Recenzentów afiliowanych przy jednostkach innych niż Autor tekstu oraz niemających z nim konfliktu interesów. Obowiązuje zasada podwójnej anonimowości (Recenzent i Autor nie znają swoich nazwisk). Recenzja przygotowana powinna być zgodnie z formularzem przekazanym przez Redakcję oraz zawierać jednoznaczne wskazanie przyjęcia do druku, odesłania do poprawy lub odrzucenia tekstu. W przypadku, gdy artykuł otrzyma dwie sprzeczne recenzje Rada Redakcyjna może skierować go do kolejnego Recenzenta, którego decyzja będzie rozstrzygająca.

W przypadku, gdy Recenzent wymaga poprawy artykułu aby dopuścić go do druku, tekst odsyłany jest do Autora wraz z recenzją. Jeśli Autor nie zgadza się z niektórymi rekomendacjami powinien do tekstu dołączyć odpowiedź na recenzję. Poprawiony manuskrypt kierowany jest ponownie do tego samego Recenzenta wraz z pisemnym ustosunkowaniem się Autora do jego opinii. Uwagi Autorów, podobnie jak uwagi Recenzentów, są przesyłane wyłącznie za pośrednictwem Redakcji, która gwarantuje ich anonimowość. Jeśli Recenzent nie wyrazi chęci oceny artykułu w wersji poprawionej, podlega ona ocenie redakcyjnej. Redakcja może zażądać uzupełnienia poprawek, jeśli uwagi Recenzenta nie zostały uwzględnione przez Autora.  W przypadku odrzucenia przez Autora uwag recenzyjnych, które Redakcja uzna za zasadne, artykuł zostanie odrzucony.

O przyjęciu tekstu do druku Autorzy są informowani w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia ostatniej dotyczącej go recenzji.

Polityka prywatności

Dane osobowe i adresy e-mail podawane są w czasopiśmie za zgodą Autorów i mają służyć umożliwieniu czytelnikom kontaktu z nimi. Poza tym zakresem nie będą udostępniane osobom trzecim.

Ochrona danych osobowych

W odniesieniu do ochrony danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne z siedzibą przy ul. Rydygiera 11A/62, 01-793 Warszawa. Aktualizacji danych osobowych można dokonać za pośrednictwem adresu etnomuzykologia.polska@gmail.com