ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW

 1. Redakcja przyjmuje wyłącznie prace oryginalne, które nie zostały opublikowane bądź przyjęte do publikacji przez inne wydawnictwa.
 2. Prace przeznaczone do publikacji należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: czasopismo.ep@gmail.com.
 3. Tekst proszę zapisać w formacie doc/docx.
 4. Plik proszę nazwać nazwiskiem autora (np. kowalski.doc).
 5. Format strony i tekstu proszę ustawić wg następujących parametrów:
  format strony: A4,
  marginesy: 2,5 cm (lewy, prawy, górny, dolny),
  czcionka: Times New Roman 12 pkt – dla całego tekstu łącznie z tytułami,
  interlinia: 1,5 wiersza,
  wyrównanie do lewego marginesu bez justowania,
  wcięcie akapitowe: 1 cm,
  numeracja stron centralnie u dołu.
 6. Na początku tekstu proszę podać imię i nazwisko oraz afiliację pismem zwykłym (nie wersalikami), następnie tytuł pracy pismem wytłuszczonym (nie wersalikami).
 7. Śródtytuły proszę pisać pismem wytłuszczonym, wstawiając odstęp o wartości dwóch wierszy nad tytułem i o wartości jednego wiersza pod tytułem.
 8. Proszę nie dzielić wyrazów ani automatycznie, ani ręcznie.
 9. Między akapitami proszę nie wprowadzać dodatkowych odstępów.
 10. Tytuły książek i artykułów proszę pisać kursywą, tytuły czasopism pismem prostym w cudzysłowie.
 11. Krótkie cytaty w tekście, pisane pismem prostym, proszę ujmować w cudzysłów bez wyodrębniania z tekstu podstawowego. Długie cytaty (ponad trzy linijki tekstu) proszę wyróżnić w tekście, dodając odstęp o wartości jednego wiersza nad i pod cytatem i zmniejszając czcionkę do 10 pkt, bez ujmowania w cudzysłów i bez kursywy. Cytaty obcojęzyczne powinny mieć polski odpowiednik w przypisie. Opuszczenia w cytatach należy oznaczyć wielokropkiem ujętym w nawias […].
 1. Dla oznaczenia cytatu w cytacie proszę użyć cudzysłowu ostrokątnego niemieckiego: »…«.
 2. W zdaniach zakończonych liczbą odsyłającą do przypisu kropka winna znajdować się za liczbą, analogicznie należy postępować z innymi znakami interpunkcyjnymi.
 3. W przypadku, w którym liczba odsyłająca do przypisu odnosi się do całego akapitu kropka winna znajdować się przed liczbą.
 4. Proszę nie używać dywizów (-), lecz półpauzy (–) bez spacji, określając zakresy od–do, relacje czasowe, przestrzenne, między osobami, instytucjami, państwami, np. 10–15%, s. 3–5, w latach 1954–1955, dwa–trzy miliony, oś Warszawa–Berlin–Paryż, pakt Ribbentrop–Mołotow.
 5. Przypisy należy umieścić na dole strony, stosując numerację ciągłą; parametry: czcionka 10 pkt, interlinia: 1.
 6. Proszę nie stosować skrótów r. dla oznaczenia roku i w. dla wieku, lecz podawać pełne oznaczenia (rok, roku, wiek, wieku).
 1. Daty proszę podawać jednolicie w całym tekście wg formatu dzień, słownie miesiąc, rok, np. urodził się 14 października 1962 roku. Do oznaczenia przełomu lat stosuje się kreskę ukośną, przy czym drugiej daty nie skraca się, np. 2006/2007. Proszę stosować zapis: „w latach trzydziestych”, „w pierwszej połowie XX wieku”.
 2. Przy pierwszej prezentacji nazwiska w tekście należy podać imię/imiona w pełnym brzmieniu i zgodnie z oryginalnym zapisem (z uwzględnieniem liter niestosowanych w polskiej ortografii).
 3. Tytuły kompozycji proszę przytaczać w wersji oryginalnej i jednolicie w całym tekście z podaniem tonacji i numeracji opusowej i katalogowej (jeśli występuje) wg następującego wzoru z uwzględnieniem właściwego kroju pisma: Sonata c-moll, op. 111; Christ lag in Todesbanden, BWV 718.
 4. Słowa lub frazy słów, które autor pragnie ze względów znaczeniowych wyróżnić w tekście proszę podkreślić.
 5. Wyliczenia proszę numerować za pomocą cyfr arabskich zakończonych kropką, a na poziomie niższym stosować małe litery alfabetu zakończone nawiasem okrągłym.
 6. Ilustracji nie należy osadzać w tekście, ale przekazać w oddzielnych plikach nazwanych nazwiskiem autora i kolejnym numerem, np. kowalski_01.tif (jpg). Miejsce ilustracji w tekście należy oznaczyć adnotacją w nawiasie kwadratowym, np. [kowalski_01.tif (jpg)], a za nią umieścić podpis ilustracji. Liczba wszystkich ilustracji (z wyłączeniem przykładów nutowych) nie może przekroczyć 8.
 7. Wszelkie materiały graficzne (zdjęcia, ryciny, nuty, mapy, tabele, wykresy itp.), objęte prawem autorskim, powinny być podpisane. Konieczne jest podanie źródła w brzmieniu uzgodnionym z właścicielem materiału graficznego oraz wskazanie na właściciela praw autorskich i charakter otrzymanego prawa do publikacji.
 8. Ilustracje muszą mieć następujące parametry: rozdzielczość 300 dpi, tryb: CMYK lub skala szarości. Dopuszczalne formaty dla ilustracji: tif, jpg bez kompresji.
 9. Do artykułu proszę dołączyć streszczenie w języku angielskim (do 1800 znaków ze spacjami) oraz 5 słów kluczowych (w jęz. polskim i angielskim).

 

ZASADY OPRACOWANIA BIBLIOGRAFII

 1. Wykorzystaną literaturę należy cytować w tekście w odpowiednim miejscu; w nawiasach podaje się: nazwisko autora, rok, cytowane strony: (Bartmiński 1995: 21); (Толстая 2008: 34–39); (Bartmiński, Majer-Baranowska 1996: 167–184).
 2. Cytowanie publikacji tego samego autora z tego samego roku należy zapisać następująco: (Adamowski 1996: 21–26); (Adamowski 1996a: 5–16);  (Adamowski 1996b: 15–30) itd.
 3. Nazwiska autorów obcych i skróty należy zapisać w języku oryginalnym: (Levi-Strauss 1975: 21); (Михайлова 2010: 34); (Мiрановiч 2009: 57); (СУС 1979).
 4. Pełny spis cytowanej (wykorzystanej) literatury zatytułowany „Literatura cytowana” należy umieścić po tekście podstawowym na końcu artykułu. Nazwiska autorów proszę ułożyć w porządku alfabetycznym.
 5. Zapis bibliograficzny powinien zawierać: nazwisko i pełne imię/imiona autora lub redaktora – wówczas po nazwisku i imieniu/nazwiskach i imionach należy zastosować skrót w nawiasie (red.), datę publikacji, tytuł – kursywą, tom, część, nazwisko i imię tłumacza, miejsce wydania, nazwę wydawnictwa, strony (w przypadku artykułu w tomach zbiorowych i czasopismach), nazwy czasopism należy pisać w cudzysłowie pismem prostym, nazwy serii wydawniczych wielkimi literami pismem prostym, np.:

 

Stahl, Sandra 1989: Literary Folkloristics and the Personal Narrative. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Thomas, William; Znaniecki,  Florian 1976: Chłop polski w Europie i Ameryce. T. 1. Organizacja grupy pierwotniej. Tłum. Maryla Metelska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Adamowski, Jan; Smyk, Katarzyna (red.) 2011: Droga w języku i kulturze. Analizy antropologiczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 

Skróty:

PBL 1962–1963:  Krzyżanowski, Julian. Polska bajka ludowa w układzie systemetycznym. T. 1–2. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

 

Artykuł w tomach zbiorowych::

Grochowski, Piotr; Mianecki, Adrian 2009: Projekt Cyfrowego Archiwum folkloru. W: Folklor w dobie Internetu. Red. Gabriela Gańczarczyk, Piotr Grochowski. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 223–234.

Smolińska, Teresa 2011: Współczesny homo narrans. Wyzwanie dla badacza folkloru. W: Nowe konteksty badań folklorystycznych. Red. Janina Hajduk-Nijakowska, Teresa Smolińska. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (Biblioteka „Literatury Ludowej”, t. 9), 105–129.

Wróblewska, Violetta 2005: Starzec i anioł – o donatorach a bajkach ludowych. W: Anioł w literaturze i w kulturze. T. 2. Red. Jolanta Ługowska. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 547–553.

 

Artykuł w periodykach:

Niebrzegowska, Stanisława 1996: Świat wartości sennika ludowego. „Etnolingwistyka”, t. 8, 99–112.

Krawczyk-Wasilewska, Violetta 2011: Wkład Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej do recepcji folkloru ugrofińskiego w Polsce. W: Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje. Red. Grażyna Ewa Karpińska i Anna Nadolska-Styczyńska. Wrocław–Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze („Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 50), 95–105.

Zowczak, Magdalena 1992: Dlaczego Cygan kradnie? Przyczyny zróżnicowania ludzi według biblii ludowej. „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 2, 33–38.

Адамовски, Ян 1997: Езиково-културен образ на кръчмата в полските пословици. „Български фолклор”, кн. 1–2, 66–77.

 

Publikacje elektroniczne:

Jasińska-Kania, Aleksandra. Poles’ Values. Social values recognized by Poles in a European context.

http://www.english.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/academia/2009/23/str._08-11_kania.pdf (dostęp: 01.12.2012).